• تصویر اسلایدر1

آسیب شناسی روانی

اختلالات اضطرابی

آرشیو

اختلال وسواس جبری

آرشیو
  • اختلال وسواسی-اجباری چیست؟

    اختلال وسواسی-اجباری (obsessive-compulsive disorder) از دو قسمت ساخته شده است: ۱-وسواس ها ۲- اجبار ها اما توجه داشته باشید که،

اختلالات مرتبط با استرس و تروما

آرشیو
  • تروما (trauma) چیست؟

    تروما ریشه ی یونانی دارد  و به معنای "زخم" ، "جراحت" است .اما در روانشناسی تروما به تاثیر منفی و بدی که یک واقعه در یک فرد برجای

اختلالات خلقی

آرشیو

اختلالات طیف اسکیزوفرنی

آرشیو

اختلالات سوء مصرف مواد

آرشیو

اختلالات خورد و خوراک

آرشیو

اختلالات وانحرافات جنسی

آرشیو

اختلالات سوماتیک سمپتوم

آرشیو

اختلالات گسستگی

آرشیو

اختلالات عصبی - شناختی

آرشیو

اختلالات روانی کودکان

آرشیو

اختلالات عصبی رشدی

آرشیو

اختلالات کنترل تکانه

آرشیو

اختلالات شخصیت

آرشیو

اختلالات خواب و بیداری

آرشیو

آموزش ها

آرشیو