اختلال افسردگی اساسی

تاریخ : 13.04.97
نویسنده : فرجاد محمدی
نظرات : 0
بازدیدها : 346
ملاکهای تشخیصی اختلال افسردگی اساسی ایجاب میکند که فرد نشانه های بیشتر از آنچه برای اختلال افسرده خویی لازم است را آشکار سازد و نشانه ها پایدار تر باشند (با دوره های خلق عادی آمیخته نباشند). برای اینکه فردی مورد تشخصی اختلال افسردگی اساسی قرار گیرد، باید در دوره ی افسردگی اساسی باشد . هرگز دوره ی منیک ، هیپومنیک، یا مختلط نداشته باشید. فرد مبتلا باید خلق

اختلال افسردگی مداوم (افسرده خویی)

تاریخ : 21.02.97
نویسنده : فرجاد محمدی
نظرات : 0
بازدیدها : 283
DSM-5 طبقه بندی اختلال تازه ای به نام اختلال افسردگی مداوم (Persistent depressive disorder) را معرفی کرده است که قبلا افسرده خویی معرفی میشد. که در زیر شرح داده شده . اختلال افسرده خو از نظر شدت خفیف تا متوسط است، اما شاخص اصلی ، مزمن بودن آن است.برای اینکه فرد برای تشخصی اختلال افسردگی مداوم (افسرده خویی) واجد شرایط باشد، باید بخش عمده ای از روز و بیشتر

اختلالات افسردگی یک قطبی (اساسی) ، فقدان سوگ و

تاریخ : 14.02.97
نویسنده : فرجاد محمدی
نظرات : 0
بازدیدها : 177
غم ، دلسردی ، بد بینی و ناامیدی در مورد اینکه اوضاع بهتر شود،احساس های آشنایی برای اغلب افراد هستند .احساس افسردگی ، وقتی دچارش میشویم، ناخوشاند است، اما معمولا خیلی طول نمیکشد، و پس از چند روز یا چند هفته یا بعد از اینکه به سطح شدت خاصی میرسد، خود به خود از بین میرود. درواقع، افسردگیِ خفیف و کوتاه مدت ممکن است واقعا "طبیعی" و در بلند مدت ، سازگارانه باشد.

اختلالات خلقی چیست ؟

تاریخ : 08.02.97
نویسنده : فرجاد محمدی
نظرات : 0
بازدیدها : 694
ما در ابتدا در مورد اختلال افسردگی یک قطبی بحث خواهیم کرد که به موجب آن فرد فقط دستخوش دوره های افسردگی میشود و بعد در مورد دوقطبی و اختلالات مربوط بحث میکنیم که طی آن فرد دچار هر دو دوره ی مانی و افسردگی میشود.