» » تفاوت های هیپومانیا با مانیا

اختلال دوقطبی چیست؟

تاریخ : 11.09.98
نویسنده : سپیده آجرلو
نظرات : 0
بازدیدها : 3 228
در اختلالات دوقطبی، خلق فرد به طور مستمر و غیر عادی خیلی خوب است یا بدون تناسب و بیجا، از حالت خیلی خوب به حالت خیلی بد و افسرده تغییر می کند.