» » اختلال سلوک گنجی

اختلال سلوک ( CD ) در کودکان چیست ؟

تاریخ : 02.03.97
نویسنده : الهه قلی زاده
نظرات : 1
بازدیدها : 14 723
همانطور که گفتیم ویژگی اصلی ADHD رفتار نامناسب و اخلال گرانه است، اما بسیاری از کودکان رفتاری نشان می دهند که عمدا بدخواهانه، بدجنسانه، پرخاشگرانه و خشن به نظر می رسد. در چنین شرایطی، احتمال دارد که کودک به اختلال سلوک ( CD ) مبتلا شده باشد. رفتارهای معرف اختلال سلوک عبارتند از: رفتار خشن یا پرخاشگرانه، خشونت عمدی به مردم و رفتار بی رحمانه با حیوانات، تخریب